www .

. org

Portal internetowy i forum dyskusyjne "Wychowanków Słowiankowych"

 :: Home :: Aktualności :: SWiPS :: Forum :: Impressum :: "Słowianki" :: 

 SWiPS -Aktualności

    Koleżanki i Koledzy,
    od lat mówiło się o potrzebie powołania Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół „SŁOWIANEK”.
    Po latach prób nareszczie 25.10.2005 Stowarzyszenie zostało zerejestrowane.


S T A T U T

Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół

Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „SŁOWIANKI”

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę – Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego  „SŁOWIANKI„ i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, a Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „SŁOWIANKI„ w Krakowie – zwany w dalszej części statutu Zespołem.

Art. 2

Terenem działania jest przede wszystkim obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

Art. 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

Art. 4

Stowarzyszenie używa pieczęci według obowiązujących przepisów.

Art. 5

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art. 6

Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdział II

Cele i środki działania

Art. 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1.  Upowszechnianie i popularyzowanie osiągnięć artystycznych, kulturalnych i pedagogicznych Zespołu.

2.  Kultywowanie polskich tradycji narodowych i folkloru wszystkich krajów słowiańskich.

3.  Wychowywanie młodzieży akademickiej w duchu miłości folkloru i kultury narodowej, rozbudzanie wrażliwości na wszelkie przejawy estetyki muzyki i słowa oraz umiejętności współżycia w grupie, współpracy, koleżeńskości i wzajemnej pomocy.

4.  Upowszechniania polskiej kultury narodowej a także kultur pozostałych narodów słowiańskich w kraju i za granicą.

5.  Dotarcie i zintegrowanie byłych i obecnych członków Zespołu, z którym związanych było około 3 tysiące osób.

6.  Wspieranie i organizowanie doraźnej pomocy dla członków Stowarzyszenia.

 

Cele Stowarzyszenia będą realizowane poprzez :

1.  Inicjowanie i organizowanie koncertów, widowisk Zespołu w mieście Krakowie, w kraju i za granicą.

2.  Upowszechnianie wśród młodzieży akademickiej miasta Krakowa osiągnięć artystycznych i pedagogicznych Zespołu.

3.  Wydawanie i publikowanie materiałów reklamowych i informacyjnych o Stowarzyszeniu i Zespole.

4.  Organizowanie sympozjów i seminariów naukowych związanych tematycznie ze studenckim ruchem artystycznym ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji folkloru.

5.  Popularyzowanie osiągnięć naukowych, artystycznych i zawodowych wychowanków i członków Zespołu.

6.  Organizowanie spotkań wychowanków Zespołu.

7.  Współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi, z instytucjami, organizacjami społecznymi instytucjami upowszechniania kultury.

8.  Prowadzenie działalności gospodarczej.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Art. 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
   -   
członków honorowych,
   -   
członków zwyczajnych,
   -  
członków wspierających.

Art. 9

Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu osobom wybitnie zasłużonym dla Zespołu.

Art. 10

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

1.  Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przyjęty na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia w tym:
-     
aktualni członkowie Zespołu,
-     
wychowankowie Zespołu,
-     
sympatycy i przyjaciele Zespołu.

2.  Cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

Art. 11

1.  Członkiem wspierającym może być :
-    
osoba fizyczna, pełnoletnia, zgłaszająca chęć przystąpienia do Stowarzyszenia,
-    
osoba prawna, która działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem pełnomocnika.

2.  Członkowie wspierający przyjmowani są na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 12

1.  Członek zwyczajny ma prawo:
-    
wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
-    
korzystać z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
-    
zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

2.  Członek wspierający posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego.

Art. 13

1.  Członek zwyczajny ma obowiązek:
-    
przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
-    
uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
-    
opłacać składki członkowskie.

2.  Członek wspierający ma obowiązek regularnego opłacania zadeklarowanej składki.

Art. 14

Członek honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego poza obowiązkiem opłacania składek.

Art.15

Członkostwo wygasa przez:
1. 
Dobrowolne wystąpienie, zgłoszone na piśmie do Zarządu po uiszczeniu zaległych składek.
2. 
Skreślenie przez Zarząd z powodu nie płacenia składek przez okres co najmniej 2 lat.
3. 
Wykluczenie ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia.
4. 
Śmierć członka lub utratę zdolności do czynności prawnych.
5. 
Utratę osobowości prawnej w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Art. 16

1.  Władzami Stowarzyszenia są:
-    
Walne Zgromadzenie,
-    
Zarząd,
-    
Komisja Rewizyjna.

2.  Kadencja władz trwa 5 lat.

Art. 17

1.  Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności:
-    
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie,
-    
bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania - w drugim terminie.

3.  Dla zmiany Statutu Stowarzyszenia wymagana jest bezwzględna większość głosów.

Art. 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1.  Ustalenie programu i kierunków działania Stowarzyszenia.

2.  Wybory Władz stowarzyszenia i uzupełnianie ich składu na pisemny wniosek Zarządu.

3.  Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium.

4.  Uchwalanie Statutu oraz jego zmian.

5.  Nadawanie godności członka honorowego.

6.  Podejmowanie uchwał w sprawach nabywania nieruchomości.

7.  Rozwiązywanie i likwidacja Stowarzyszenia.

Art. 19

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:
-    
na podstawie uchwały Zarządu,
-    
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
-    
na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

Art. 20

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 21

1.  Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób w tym:
-    
przewodniczący,
-    
dwóch zastępców przewodniczącego,
-    
sekretarz,
-    
skarbnik.

2.  Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

3.  Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

4.  Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

5.  Zakres czynności członków Zarządu określa Zarząd w drodze uchwały.

6.  Zarząd działa do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu.

Art. 22

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1.  wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

2.  przygotowanie projektów uchwał i materiałów na posiedzenia Walnego Zgromadzenia,

3.  przyjmowanie członków Stowarzyszenia,

4.  ustalanie terminu ,miejsca i projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

5.  podpisywanie umów i porozumień o współpracy,

6.  podejmowanie uchwał dotyczących działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

7.  przyjmowanie darowizn i zapisów oraz zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,

8.  wykonywanie budżetu.

Art. 23

Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu w tym Przewodniczącego lub zastępcy Przewodniczącego.

Art. 24

1.  Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 osób.

2.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

-       przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem merytorycznym i formalnym,

-       występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,

-       uczestniczenie – z głosem doradczym - w posiedzeniach Zarządu,

-       sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu,

-       przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

3.  Uchwały komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji, w tym Przewodniczącego.

4.  Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

Art. 25

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 26

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1.  składki członkowskie,

2.  dochody z działalności gospodarczej,

3.  darowizny, spadki, zapisy, ofiarność publiczna, dotacje.

Art. 27

Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności uchwala Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

Art. 28

Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie /podpisy/ przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego i skarbnika Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

Art. 29

Wniosek o zmianę statutu i wniosek o likwidację Stowarzyszenia winien wpłynąć najpóźniej na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Uchwała o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia zapada większością 2/3 głosów przy obecności 50% + 1 członków.

Wraz z decyzją o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu pozostałego majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 6/2005.


 

  text statutu (pdf-dokument do ściągnięcia)

    home

do góry